Extracting Forceps (American Style) lower incisors and roots – Kềm nhổ răng kiểu mỹ hàm trên & dưới – Cái

SKU 9.002.26, 9.002.27 Category