Carbide Bur tapered fissure head cross cut long head HP – Mũi khoan cắt xương đầu dài HP Cây

SKU HP700L, HP701L, HP702L, HP703L Category