Carbide Bur ENDO-Z Non Cutting Tip – FG 23mm, 25mm 152 – Mũi khoan mở phần trên nội nha – Cây

SKU FGL152, FGSURG152 Category