Classic Bite Extra Hard – Sáp mềm nhì về lấy dấu khớp cắn tinh thể – Hộp