Dental Explorer Normal Handle Anatomic – Thám trâm phát hiện vôi răng 1 đầu – Cái