Extracting Forceps lower molars and wisdoms – Kềm nhổ răng cối hàm dưới và răng khôn – Cái

SKU 9.001.23, 9.001.24 Category