Towel clamp, Backhaus 85mm – Kẹp khăn, kẹp bông – Cái