M3-Safe Opener Rotary NiTi Files Assorted – Trâm mở đường vào – Vỉ 6 cái