M3-Pro Rotary NiTi Gold V3 Ass. 25mm (17/08, 19/02, 15/06, 25/04, 25/06, 35,04) – Trâm nội nha dẻo – Bộ 6 cái